Dział Inwestycji i Rozwoju – projekty

O projekcie „Akademia Mediacji Rówieśniczych”

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Studium Kształcenia Nauczycieli, przystąpił do realizacji projektu POWR.03.01.00-IP.08.00-UMO/17 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym pn. „Akademia Mediacji Rówieśniczych”.

BROSZURA INFORMACYJNA

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji mediacyjnych oraz wiedzy prawnej u uczniów szkół podstawowych. Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe. Podjęte działania mają na celu pobudzanie ciekawości poznawczej, stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju uczniów, inspirowanie do twórczego, kreatywnego i krytycznego myślenia, zapoznanie uczniów ze środowiskiem akademickim oraz animację współpracy środowiska lokalnego zgodnie z założeniami tzw. trzeciej misji uniwersytetu. Ponadto realizacja tego projektu wzbogaci doświadczenie uczelni w zakresie inicjowania procesów rozwoju społecznego oraz przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER „Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym.

Uczestnikami projektu będzie 250 uczniów i uczennic z 10 Szkół Podstawowych na terenie Małopolski:

  1. Szkoła Podstawowa nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie
  2. Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie,
  3. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Janusza Korczaka w Krakowie,
  4. Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie,
  5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach,
  6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie,
  7. Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach,
  8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach,
  9. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Brzeziu,
  10. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki we Wieliczce.

Wybrane szkoły w ocenie kierownika projektu to instytucje o największym potencjale działaniowym i dające rękojmię trwałości rezultatów projektu.

Projekt realizowany jest od 1 września 2018 do 31 lipca 2020r.

 

W ramach działań projektowych zaplanowana jest realizacja 19 (łącznie 30h) spotkań warsztatowych w ciągu całego roku szkolnego, na których realizowane będą zajęcia z zakresu psychologii konfliktów, integracji, metodyki mediacji rówieśniczej, treningu komunikacyjnego, twórczego myślenia, podstaw prawa (treści pod względem jakościowym i ilościowym dostosowane do wieku i potrzeb uczestników); tutoring rozwojowy (łącznie 4 godziny) podczas którego uczniowie wraz z mediatorem zawodowym przygotowują projekt na temat wybranego obszaru mediacji. Efekty prac tutorskich będą prezentowane w ramach Festiwalu Mediacji Rówieśniczych organizowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Mediacji.

Proponowane zajęcia zostały tak zaplanowane aby pozwolić uczestnikom projektu uzyskać certyfikat uprawniający go do prowadzenia mediacji rówieśniczych, które jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej, w obecności mediatora rówieśnika. Uczniowie będą pracować w ramach projektu w grupach szkolny w celu przygotowania do roli mediatora rówieśniczego. Osoby objęte wsparciem, podniosą swoje kompetencje, dzięki uczestnictwu w proponowanych modułach zajęć warsztatowych, tutoringu oraz Festiwalu Mediacji.

Spodziewane efekty po projekcie to: rozwój zdolności poznawczych, wzrost poziomu kreatywności, rozwój myślenia krytycznego, rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, rozwój umiejętności pracy w grupie, wzrost poziomu kompetencji mediacyjnych, wzrost poziomu wiedzy prawnej, wzrost poziomu kompetencji społeczno-emocjonalnych u przynajmniej 188 uczniów i uczennic.

 

Wartość projektu: 93 876,36

Dofinansowanie projektu z UE: 91 060,06

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontarst