Dział Inwestycji i Rozwoju – projekty

O projekcie

Projekt pn.: „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel projektu:

Wypracowanie oraz wdrożenie w ramach projektu przez min. 30 podmiotów w całym kraju, w ciągu 33 m-cy realizacji projektu, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle wypracowywanych w Polsce oraz w Belgii, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenie kandydatom, uczniom i absolwentom placówek kształcenia i szkolenia zawodowego w wieku powyżej 18 roku życia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodzieży tzw. NEET (ang. not in employment, education or training) powyżej 18 roku życia w nabyciu kwalifikacji zawodowych.

Planowane efekty:

30 instytucji na terytorium całego kraju wdroży nowe rozwiązania/produkty wypracowane w projekcie dzięki współpracy z partnerem zagranicznym:
– 16 raportów (1 na każdy region Polski) z rekomendacjami dotyczącymi tworzenia nowych programów nauczania lub też modyfikacjami istniejących programów nauczania, aby wypełnić postulat kształcenia dualnego;
– 3 kursy typu E-learning przeznaczone do wzmocnienia doradztwa zawodowego uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz młodzieży NEET powyżej 18 roku życia;
– narzędzie diagnostyczne dla doradców zawodowych pracujących z ww. osobami;
– platforma związana z edukacją zawodową i kształceniem dualnym, na której ww. produkty cyfrowe zostaną umieszczone i udostępnione podczas trwania projektu i po jego zakończeniu.

Okres realizacji:

Od 2017-08-01 do 2020-04-30.

Wartość projektu:

1 280 360,40 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 207 251,82 zł.

 

Lider projektu – Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego

 

Partner ponadnarodowy – Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen

Wielkość czcionki
Kontarst